Покана за заседание на Общински съвет на 27.04.2017г.

Публикувано на: 18.04.2017   Последна редакция: 23.06.2017

 

 

            до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

VІ-то редовно изнесено заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 27.04.2017година /четвъртък/ от 16.00 часав салона на НЧ „Зора – 1912г.“ с.Чернево, община Суворово   при следния

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.     Докладна записка с Вх.№08-00-77/18.04.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно уведомление за произвеждане на местен референдум в с.Чернево, общ.Суворово.

2.     Докладна записка с Вх.№08-01-17/10.04.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно приемане на информации и отчети за дейността на читалищата на територията на община Суворово, осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2016г.

3.     Докладна записка с Вх.№08-01-18/18.04.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно приемане на отчет за изпълнение на общинска програма за закрила на детето за 2016г. и приемане на общинска програма за закрила на детето за 2017г.

 

4.     Докладна записка с Вх.№08-00-69/12.04.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

5.     Докладна записка с Вх.№08-00-68/10.04.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово и ГАВРАИЛ ГАВРАИЛОВ – Директор на дирекция „ФБ“ относно  корекции в бюджета на община Суворово за 2017г. във връзка с необходимост от средства за извършване на капиталови разходи.

6.     Докладна записка с Вх.№08-00-74/18.04.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово и ГАВРАИЛ ГАВРАИЛОВ – Директор на дирекция „ФБ“ относно  корекции в бюджета на община Суворово за 2017г. във връзка с необходимост от средства за възстановяване и полагане на хоризонтални и вертикални маркировки на уличната пътна мрежа.

7.     Докладна записка с Вх.№08-01-8/16.02.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно определяне на размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.

8.     Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет
Към началото на страницата