Покана за заседание на Общински съвет на 30.05.2017г.

Публикувано на: 18.05.2017   Последна редакция: 23.06.2017

 

 

            до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

VІІІ-то редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 30.05.2017година /вторник/ от 14.00 часав Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.     Докладна записка с Вх.№08-01-23/17.05.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно информация за проблеми на общинското здравеопазване в общината, училищата и детските градини.

2.     Докладна записка с Вх.№08-01-22/17.05.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно информация за обхват и насоченост на програмите за временна и трудова заетост.

3.     Докладна записка с Вх.№08-00-240/10.05.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа личностното развитие на децата и учениците /2017-2018/ и Годишен план на дейностите за подкрепа личностното развитие на децата и учениците в община Суворово – 2017г.

4.     Докладна записка с Вх.№08-00-91/17.05.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно  изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Суворово.

5.     Докладна записка с Вх.№08-01-21/17.05.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно допълнително финансиране за извършване на авариен ремонт на покрива на СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Суворово.

6.     Предложение с Вх.№08-00-260/16.05.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 70175.23.36 по КК на землище Суворово.

7.     Докладна записка с Вх.№08-00-261/16.05.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез провеждане на публичен търг на УПИ ХХІ, кв.3 по плана на гр.Суворово.

8.     Докладна записка с Вх.№08-00-262/16.05.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез провеждане на публичен търг на УПИ ІІ, кв.6 по плана на гр.Суворово.

9.     Докладна записка с Вх.№08-00-263/16.05.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез провеждане на публичен търг на УПИ ХІХ-22, кв.5 по плана на гр.Суворово.

10.Докладна записка с Вх.№08-00-264/16.05.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез провеждане на публичен търг на УПИ ІІІ, кв.5 по плана на гр.Суворово.

11.Докладна записка с Вх.№08-00-265/16.05.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез провеждане на публичен търг на УПИ ХХІІІ-7, кв.3А по плана на гр.Суворово.

12.Докладна записка с Вх.№08-00-266/16.05.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез провеждане на публичен търг на УПИ ХVІ, кв.6 по плана на гр.Суворово.

13.Докладна записка с Вх.№08-00-267/16.05.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез провеждане на публичен търг на УПИ ХІХ-17, кв.3А по плана на гр.Суворово.

14.Докладна записка с Вх.№08-00-268/16.05.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез провеждане на публичен търг на УПИ ХІІІ, кв.4 по плана на гр.Суворово.

15.Докладна записка с Вх.№08-00-269/16.05.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез провеждане на публичен търг на УПИ ХVІ, кв.3А по плана на гр.Суворово.

16.Докладна записка с Вх.№08-00-270/16.05.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез провеждане на публичен търг на УПИ ІІІ, кв.4 по плана на гр.Суворово.

17.Докладна записка с Вх.№08-00-271/16.05.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез провеждане на публичен търг на УПИ ІІ, кв.4 по плана на гр.Суворово.

18.Докладна записка с Вх.№08-00-272/16.05.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез провеждане на публичен търг на УПИ ХV-29, 32, кв.6 по плана на гр.Суворово.

19.Докладна записка с Вх.№08-01-20/17.05.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно определяне на размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.

20.Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет
Към началото на страницата