Обявление ПУП с.Чернево

Публикувано на: 09.06.2017   Последна редакция: 02.08.2019

 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

               Уведомяваме Ви на основание  чл.128, ал.3 от ЗУТ за изработени  проекти за ПУП-ПЗ    за земеделска земя на имот с идентификатор № 80861.6.178, намиращ се в местност „Дренака“, землище с.Чернево, община Суворово,ПУП-ПЗ    за земеделска земя на имот с идентификатор № 80861.6.182, намиращ се в местност „Дренака“, землище с.Чернево, община Суворово,ПУП-ПЗ   за  земеделска земя на имот с идентификатор № 80861.4.416, намиращ се в местност „Дренака“, землище с.Чернево, община Суворово и ПУП-ПЗ   за  земеделска земя на имот с идентификатор № 80861.4.421, намиращ се в местност „Дренака“, землище с.Чернево, община Суворово.

                  Проектите са изложени в отдел  „Устройство на територията” при Община Суворово, ет.ІV, ст.402  и  същите могат да се обжалват по реда на АПК, като в 14 дневен срок от съобщението може да направите възражения по проектите до общинската администрация.

 

 

 

     Н-к отдел  „УТ”   

     Сн.Райчева

 
Към началото на страницата