Покана за заседание на Общински съвет на 27.06.2017г.

Публикувано на: 19.06.2017   Последна редакция: 19.06.2017

 

 

            до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

ІХ-то редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 27.06.2017година /вторник/ от 14.00 часав Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.     Докладна записка с Вх.№08-01-25/13.06.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно информация за работата на Общинска служба „Земеделие“ Суворово през 2016г..

2.     Информация с Вх.№08-00-103/13.06.2017г. от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ–Директор дирекция „Устройство на територията и инвестиционна политика“ относно проекти в действие, проекти в устойчивост и подготовка на бъдещите такива по новия програмен период и усвоените средства от програмите на Европейските фондове.

3.     Докладна записка с Вх.№08-00-108/15.06.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно приемане на Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на община Суворово.

 

4.     Докладна записка с Вх.№08-00-109/16.06.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно  приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Суворово, приета с Решение №13-155/25.11.2016г. по Протокол №13.

5.     Докладна записка с Вх.№08-00-110/16.06.2017г. от СНЕЖАНА СТОЯНОВА РАЙЧЕВА –Началник отдел „УТ“ относно изменение на уличната регулация в кв.88 по ПРЗ на гр.Суворово. 

6.     Предложение с Вх.№05-00-3/30.05.2017г. от ИК за произвеждане на местен референдум в с.Чернево, общ.Суворово относно решаване на въпрос от местно значение „Подкрепяте ли местните власти да не допуснат изграждане на депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на „Девен“ АД и рекултивация в ПИ 006167 по КВС на земеделските земи в землището на с.Чернево?“.

7.     Докладна записка с Вх.№08-01-27/17.05.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно искане от ИК за организиране на подписка за произвеждане на местен референдум в с.Чернево, общ.Суворово относно сформиране комисия за обследване фактическото състояние на р.“Хамам дере“  от границите на имот №0066168 до границите на имот №006167.

8.     Докладна записка с Вх.№08-01-26/16.06.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно определяне на размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.

9.     Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 

 
Към началото на страницата