Покана за заседание на Общински съвет на 22.08.2017г.

Публикувано на: 14.08.2017   Последна редакция: 14.08.2017

 

 

            до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

СВИКВА

 

ХIIІ-то редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 22.08.2017година /вторник/ от 14.00 часав Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка с Вх.№08-01-38/14.08.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно информации от директорите на общинските училища за готовността за учебната 2017/2018г.

2. Докладна записка с Вх.№08-01-162/14.08.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно отчети на кметовете по кметства  и кметски наместници по населените места в община Суворово и основни проблеми на населените места – с.Чернево и с.Изгрев.

 

 

3.Информация с Вх.№08-00-153/09.08.2017г. от инж.ПАВЛИН  МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изпълнение на бюджета на община Суворово към 30.06.2017г.

4.Докладна записка с Вх.№08-00-155/09.08.2017г. от инж.ПАВЛИН  МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно определяне на средищно училище на територията на община Суворово за учебната 2017/2018г.

5.Докладна записка с Вх.№08-00-152/09.08.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно решение за сформиране на шест паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев“ с.Чернево през учебната 2017/2018г.

6.Докладна записка с Вх.№08-00-158/11.08.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно решение за сформиране на пет паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев“ с.Николаевка през учебната 2017/2018г.

7.Докладна записка с Вх.№08-00-157/10.08.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно авансово плащане по договор №BG16RFOP001-3.002-0039-C01от 13.12.2016г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Суворово.

8.Докладна записка с Вх.№08-00-133/17.07.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ –  Кмет на община Суворово относно изработване на ПУП-ПР за УПИ ХV-10, УПИ ХІ – 9, УПИ Х-9 и УПИ ІХ-8, кв.4 по плана за регулация и застрояване на гр.Суворово.

9.Предложение С Вх.№08-00-159/11.08.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ с кадастрален №35376.10.24 по КК на землище с.Калиманци за промяна на статута на земеделската земя с отреждане за вилно строителство.

10.Докладна записка с Вх.№08-00-154/09.08.2017г. от ГАВРАИЛ ВАНИЛИНОВ ГАВРАИЛОВ – Директор на дирекция „ФБ“ относно корекция на общинския бюджет за 2017г. във връзка с коректно отчитане на субсидии на организации с нестопанска цел.

11.Докладна записка с Вх.№08-00-156/10.08.2017г. от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ – Директор на дирекция „УТ и ИП“ относно определяне на приоритетни за ремонт на асфалтови настилки улици за 2018г.

12.Докладна записка с Вх.№08-00-151/09.08.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ –Директор на Дирекция,,ОС и П“ относно отдаване под наем, чрез публичен търг  на част от имот №70175.196.5 м.“До птицефермата“ по КВС на гр.Суворово за срок от 10 години. 

13.Докладна записка с Вх.№08-00-150/09.08.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ –Директор на Дирекция,,ОС и П“ относно отдаване под наем, чрез публичен търг  на имот №70175.175.14 м.“Корсак тепе“ по КВС на гр.Суворово.

14.Докладна записка с Вх.№08-01-37/14.08.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно определяне на размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.

15.Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 

 

 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Към началото на страницата