Покана за заседание на Общински съвет на 27.10.2017г.

Публикувано на: 20.10.2017   Последна редакция: 20.10.2017

 

 

            до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

ХV-то редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 27.10.2017година /петък/ от 14.00 часав Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Информация с Вх.№08-00-188/18.10.2017г. от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ – Директор на дирекция „УТИП“ относно състоянието на пътната инфраструктура в община Суворово.

2. Докладна записка с Вх.№08-01-50/16.10.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно отчет за дейността на Домашен социален патронаж в община Суворово.

3. Докладна записка с Вх.№08-01-53/11.09.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно осигуряване на адвокатско възнаграждение за процесуално представителство и защита на ОИК - Суворово пред Административен съд Варна по адм.дело №1257/2017г.

4. Докладна записка с Вх.№08-01-51/18.10.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно отдаване под наем за срок от 5 години, чрез публичен търг на терен и площ от покривното пространство но СУ „Никола Й. Вапцаров“ гр.Суворово.

5.Докладна записка с Вх.№08-01-47/11.10.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно намаляне на ТБО за 2018г. на „Техномат Варна“ ООД за имот №181057 гр.Суворово.

6. Докладна записка с Вх.№08-01-48/11.10.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно намаляне на ТБО за 2018г. на „Техномат Варна“ ООД за имот №181065 гр.Суворово.

7. Докладна записка с Вх.№08-01-52/19.10.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно намаляне на ТБО за 2018г. на „Компания Насияна“ ООД гр.Варна за имот №181078 „Стопански двор-Ирджа“ в землището на гр.Суворово.

8.Докладна записка с Вх.№08-00-189/19.10.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ –Директор на Дирекция,,ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на недвижим имот УПИ ХІХ-524, кв.61 с.Чернево.

9.Докладна записка с Вх.№08-00-190/19.10.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ –Директор на Дирекция,,ОС и П“ относно прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на община Суворово от 129 кв.м. от УПИ ХV-10, кв.4 гр.Суворово от Иван Андреев Борисов.

10.Докладна записка с Вх.№08-01-49/16.10.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно определяне на размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.

11.Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 

 
Към началото на страницата