Покана за заседание на Общински съвет на 24.11.2017г.

Публикувано на: 15.11.2017   Последна редакция: 15.11.2017

 

 

            до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

ХVІ-то редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 24.11.2017година /петък/ от 14.00 часав Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с Вх.№08-01-57/09.11.2017г. от  ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно подготовката на зимния сезон 2017-2018г. в община Суворово.

2. Докладна записка с Вх.№08-01-61/14.11.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно справка за оперативната обстановка на територията на община Суворово.

3. Докладна записка с Вх.№08-00-205/14.11.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно отчет за степента на изпълнение на качеството на строително-ремонтни дейности на общинските обекти за 2017г.

4.Докладна записка с Вх.№08-00-203/13.11.2017г. от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно промяна на част от уличната регулация на ул.“Васил Левски“ от осова точка №198 до о.т.№199 и прилежащото площадно пространство по плана за регулация и застрояване на гр.Суворово.

5.Докладна записка с Вх.№08-01-51/18.10.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно отдаване под наем за срок от 5 години, чрез публичен търг на терен и площ от покривното пространство но СУ „Никола Й. Вапцаров“ гр.Суворово.

6.Докладна записка с Вх.№08-00-206/14.11.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ –Директор на Дирекция,,ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на следните общински имоти: ПИ 70175.170.37, м.“Драката“, лозе с площ 1110кв.м. по КВС на гр.Суворово; ПИ 70175.170.40, м.“Драката“, лозе с площ 1121 кв.м. по КВС на гр.Суворово; ПИ 70175.170.53, м.“Драката“, лозе с площ 1321кв.м. по КВС на гр.Суворово.

7.Докладна записка с Вх.№08-00-208/14.11.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ –Директор на Дирекция,,ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на УПИ ІІІ-19, кв.3а с площ 230кв.м. по плана на гр.Суворово.

8.Докладна записка с Вх.№08-00-209/14.11.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ –Директор на Дирекция,,ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на УПИ ХІ-30, кв.6 с площ 220кв.м. по плана на гр.Суворово.

9.Докладна записка с Вх.№08-00-207/14.11.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ –Директор на Дирекция,,ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на УПИ ХVІІ-524, кв.61с площ 1728кв.м. с.Чернево.

10.Докладна записка с Вх.№08-00-210/14.11.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ –Директор на Дирекция,,ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на УПИ Х-9, кв.4 с площ 234кв.м гр.Суворово и УПИ ІХ-8, кв.4 с площ 229кв.м. гр.Суворово.

11.Докладна записка с Вх.№08-00-211/14.11.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ –Директор на Дирекция,,ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг на УПИХІХ-524, кв.61 за обществено и делово обслужване с площ 1711кв.м. с.Чернево.

12.Докладна записка с Вх.№08-01-55/02.11.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно намаляне на ТБО за 2018г. на ЗК „Бразди“ гр.Суворово за имоти, находящи се на територията на  община Суворово.

13.Докладна записка с Вх.№08-01-59/13.11.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно определяне на размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.

14.Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 

 
Към началото на страницата