Покана за заседание на Общински съвет на 29.01.2018г.

Публикувано на: 22.01.2018   Последна редакция: 22.01.2018

 

 

            до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

І-во редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 29.01.2018 година /понеделник/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

 

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Полагане на клетва от новоизбрания общински съветникВЕНЕЛИН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ.

2.Актуализиране  състава на постоянните комисии при Общински съвет – Суворово.

3.Докладна записка с Вх.№08-01-1/12.01.2018г. от  ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно отчет на дейността на Общински съвет Суворово и неговите комисии за периода 01.07.217г. до 31.12.2017г.

 

4. Докладна записка с Вх.№08-01-4/18.01.2018г. от  ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относноприемане на Отчет от Венцислав Райчев – Директор на дирекция „ОС и П“ за изпълнение на Програмата за управлението и разпореждането с имоти общинска собственост през 2017г. в община Суворово.

5.Докладна записка с Вх.№08-00-7/11.01.2018г. от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно одобрение и приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.

6.Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно утвърждаване на индивидуалните основни месечни възнаграждения на кметовете в община Суворово.

7.Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно приемане бюджета на община Суворово за 2018г.

8. Докладна записка с Вх.№08-00-1/05.01.2018г. от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изработване на подробен устройствен план за разделяне на XII- за промишлен терен, кв.1 по план за регулация и застрояване на гр.Суворово.

9.Докладна записка с Вх.№08-00-2/08.01.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ –Директор на Дирекция,,ОС и П“ относно отдаване под наем чрез публичен търг на имот с индификатор 70175.75.1 с площ 2 447 кв.м., м.,,Банска вада‘‘ по КВС на гр.Суворово.

10.Докладна записка с Вх.№08-00-227/06.12.2017г. от  ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ –Директор на Дирекция,,ОС и П“ относно отдаване под наем чрез публичен търг на част автоспирка  в с.Николевка  за срок от 5 години.

11.Докладна записка с Вх.№08-00-5/09.01.2018г. от  ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ –Директор на Дирекция,,ОС и П“ относно отдаване под наем чрез публичен търг на помещение № 2, Здравна служба и клубни помещения с.Николевка за срок от 5 години.

12.Докладна записка с Вх.№08-01-82/12.12.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно определяне на размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.

13.Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 

 
Към началото на страницата