Покана за заседание на Общински съвет на 26.02.2018г.

Публикувано на: 16.02.2018   Последна редакция: 16.02.2018

 

 

            до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

СВИКВА

 

ІІ-ро редовно заседание за 2018г. /37-мо за мандат 2015-2019г./ на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 26.02.2018 година /понеделник/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.     Докладна записка с Вх.№08-01-6/05.02.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно Информация за дейността на Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в община Суворово за 2017г.

2.     Докладна записка с Вх.№08-01-7/15.02.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно изплатените средства по договори за услуги през 2017г.

3.     Докладна записка с Вх.№08-01-8/16.02.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно обсъждане и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет Суворово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Суворово, приета с Решение №15-22 от 17.10.2008г., последно актуализирана с Решение №17-173 от 20.12.2017г.

4.     Докладна записка с Вх.№08-00-20/08.02.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно определяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.

5.     Докладна записка с Вх.№08-00-26/14.02.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно възлагане на превозите, чрез конкурс по утвърдени областни – междуобщински транспортни схеми.

6.     Докладна записка с Вх.№08-00-22/08.02.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно прекратяване на съсобственост на УПИ VІ-65, кв.4 с.Николаевка.

7.     Докладна записка с Вх.№08-00-23/08.02.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно прекратяване на съсобственост на сграда с идентификатор 51584.66.44.1 находяща се в ПИ с идентификатор 51484.66.44 по плана на с.Николаевка.

8.     Докладна записка с Вх.№08-00-21/08.02.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез провеждане на публичен търг на УПИ VІІІ-общ., кв.85 с площ 182 кв.м. гр.Суворово.

9.     Докладна записка с Вх.№08-00-27/16.02.2018г. от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ – Директор на дирекция „УТ и ИП“ относно кандидатстване с проект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“.

10. Докладна записка с Вх.№08-00-28/16.02.2018г. от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ – Директор на дирекция „УТ и ИП“ относно кандидатстване с проект: „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“ в УПИ ІХ, кв.69 по ПРЗ на гр.Суворово“.

11. Докладна записка с Вх.№08-00-29/16.02.2018г. от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ – Директор на дирекция „УТ и ИП“ относно кандидатстване с проект: „Обновяване на площи за широко обществено ползване в с.Калиманци, с.Дръндар и гр.Суворово, община Суворово“.

12.Докладна записка с Вх.№08-01-9/15.02.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно определяне на размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.

13.Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 

 
Към началото на страницата