НАВИГАЦИЯ

Герб на Община Суворово

Банкови сметки на община Суворово

                      ОБСЛУЖВАЩА  БАНКА  „ИНВЕСТБАНК“ АД,  КЛОН  ВАРНА BIC:  IORTBGSF

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

       1. БЮДЖЕТНА СМЕТКА :

                                                 IBAN:  BG74 IORT 7377 3146 3760 00

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

        2. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА:

                                                IBAN:  BG81 IORT 7377 3346 3760 03

     (ЗА ПОСЪТПЛЕНИЯ ОТ ГАРАНЦИИ И ДЕПОЗИТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКИ ТЪРГОВЕ И ПРОЦЕДУРИ, ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ, ВНАСЯНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.37 ОТ ЗСПЗЗ И ДРУГИ ЧУЖДИ СРЕДСТВА) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

         3. ПРИХОДНА СМЕТКА  С  КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:

                                                IBAN:  BG 09 IORT 7377 8400 8468 00

       (ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ  МЕСТТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ, ДАРЕНИЯ, КОНЦЕСИИ И ДРУГИ ВИДОВЕ МЕСТНИ  ПРИХОДИ)

Списък на кодове за вид плащане за към приходна банкова сметка с
IBAN:  BG 09 IORT 7377 8400 8468 00
Наименование  на   кодовете  за    вид  плащане
Код за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък                                                                                     
441400
Данък върху недвижимите имоти
442100
Данък върху наследствата
442200
Данък върху превозните средства
442300
Такси за битови отпадъци
442400
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
442500
Туристически данък
442800
Други данъци
443400
Вноски от приходи на общински предприятия и институции
443700
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
444000
Приходи от наеми на имущество
444100
Приходи от наеми на земя
444200
Приходи от лихви по текущи банкови сметки
444300
Приходи от лихви по срочни депозити
444400
Дивидент
444800
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
444900
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
445100
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина
445200
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи
445500
Приходи от продажби на земя
445600
Приходи от концесии
445700
Приходи от ликвидиране на общински предприятия
445800
Приходи от продажба на нематериални активи
445900
Глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети
446500
Други неданъчни приходи
447000
Такси за технически услуги
448001
Такси за ползване на детски градини
448002
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването
448003
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих
448004
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги
448005
Такси за административни услуги
448007
Такси за ползване на пазари, тържища и др.
448008
Такси за ползване на полудневни детски градини
448009
Такси за ползване на общежития и други по образованието
448010
Такси за гробни места
448011
Туристически такси
448012
Такси за притежаване на куче
448013
Други общински такси
448090
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда
448081
Неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. )
448866
Преводи по с/ки 84 с многоредов документ
448888
дебитно - контролираща сметка - код за централизация към сметка 7304
449944
дебитно - контролираща сметка - код за преводи от сметка 7304
449988

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content