НАВИГАЦИЯ

БЛИЗО 700 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ РАЙОН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТИ

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Над 674 млн. лева са заделени за Североизточния район за планиране, който включва областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен, за реализиране на проекти през настоящия програмен период 2021-2027 г. чрез прилагането на новия инструмент Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

Концепцията за ИТИ представлява комбиниране на проектни идеи, включващи мерки за разрешаване на регионални ключови проблеми и осъществяване на конкретна цел от Интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране. В тяхното разработване и изпълнение трябва да участват като партньори представители на национални институции и местни общности, бизнесът, неправителствени организации, научни среди, гражданското общество.

Общият ресурс за изпълнението на ИТИ е разпределен както по финансиращи програми, така и по райони за планиране. Водеща е Програма „Развитие на регионите“, а по 10% от бюджета си за интегрирани териториални инвестиции ще заделят програмите „Развитие на човешките ресурси“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Образование“, „Иновации и конкурентоспособност в предприятията“ и „Околна среда“.

Чрез ИТИ могат да бъдат финансирани инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, енергийна ефективност, пътна инфраструктура, зелена градска инфраструктура, образователна, спортна, здравна, социална и културна инфраструктура; екологични мерки; растеж и конкурентоспособност, насърчаване на развитието на чистите технологии, кръгови и нисковъглеродни индустрии на МСП; интервенции във вече изградени иновационни клъстери; дейности в сферата на образованието и достъпа до пазара на труда, предприемачество на уязвими групи; развитие на социалната икономика и др.

Регионалният съвет за развитие участва в процеса на подбор на концепции за ИТИ чрез експертните си звена – Звено за медиации, Звено за публични консултации и Звено за предварителен подбор. В състава на първите две са включени експертите от Областните информационни центрове. Звеното за медиации съдейства за сформирането на партньорства между заинтересованите страни на регионално ниво и разяснява възможностите за реализация на ИТИ, а Звеното за публични консултации организира събития, свързани с обсъждане на подадените концепции на местно ниво.

Процедурата за кандидатстване с концепции за ИТИ чрез системата ИСУН 2020 е отворена до 27 септември 2023 г. Като част от състава на двете експертни звена ОИЦ-Варна е на разположение на потенциалните бенефициенти от областта всеки работен ден в офиса си на пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2 /Козирката/. Телефоните на центъра са: 052 820 911 и 052 820 955. Електронна поща за запитвания – oic_varna@abv.bg.

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content