НАВИГАЦИЯ

Герб на Община Суворово

Дирекции и Отдели

Дирекция „Устройство на територията и инвестиционна политика”

Директор: Десислава Тодорова

За контакти: гр. Суворово, пл. „Независимост” 1,
тел.: 05153 / 3333,

e-mail:

eu_suvorovo@abv.bg

utip@suvorovo.bg

Структура:

 • Отдел “Устройство на територията”

Началник отдел: Снежана Райчева

 • Отдел „Инвестиционна политика”

Началник отдел:  

Дирекция „Общинска собственост и местни данъци и такси”

Директор: Венцислав Райчев

За контакти: гр. Суворово, пл. „Независимост” 1,

тел.: 05153 / 3333

–  отдел “Общинска собственост”

Началник отдел: Марияна Гочева

–  отдел “Местни данъци и такси”

Началник отдел: Нежля Давуд

Дирекция "Административно обслужване и хуманитарни дейности"

Директор: инж. Лилия Илиева

За контакти: гр. Суворово, пл. „Независимост” 1,
тел.: 05153 / 3333

Дирекция "Финанси и бюджет"

Гавраил Гавраилов – Директор
Гергана Драганова – Главен счетоводител
Силвия Иванова – Счетоводител
Яна Борачева – Счетоводител
Пламена Плугчиева – Счетоводител
Елена Плугчиева – Касиер-счетоводител:
Миглена Чарапанска – Главен експерт човешки ресурси

Контакти:
гр.Суворово, пл.”Независимост” №1, ет.3, ст.306
email: obst_suvorovo@abv.bg
Телефони:
Директор: 05153/3333, вътр.306; 0893405756
Главен счетоводител: 05153/3333, вътр.306; 0893405724
Счетоводство: 05153/3333, вътр.307
Каса: 05153/3333, вътр.308
Човешки ресурси: 05153/3333, вътр.403; 0882273972

 

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

затвори

Търсене в страницата

МЕНЮ

Skip to content