НАВИГАЦИЯ

Заместник кметове , Община Суворово

Герб на Община Суворово

ИВАН ЯНКОВ ИВАНОВ

ИВАН ЯНКОВ ИВАНОВ

Роден на 06.07.1980г. в гр.Варна

Образование:

До 1995г. учи в СУ“Н.Й.Вапцаров“ – гр.Суворово. Продължава образованието си в Средно серджанско железопътно училище – гр.Горна Оряховица. Към настоящия момент е завършил семестриално Технически университет – гр.Варна, специалност „Транспортна техника и технологии“.

Професионален опит

През 1998г. -2005г. работи в БДЖ ЕАД „Поделение за пътнически превози“
От 2005г. до 2011г. работи в НК“Железопътна инфраструктура“, като през последните 4 години е ръководител движение
От 2011г. до 2015г. е заместник кмет на община Суворово
От 2016г. до 2019г. работи като организатор експлоатация в „Пристанище Варна“ ЕАД
Семеен с две деца.

Герб на Община Суворово

ВЪЛЧО ДОБРЕВ ВЪЛЧЕВ

ВЪЛЧО ДОБРЕВ ВЪЛЧЕВ

Роден на 14.04.1962г. в гр.Суворово.

Образование

Средно образование:

– 1977-1980 – СПТУ – гр.Суворово,

Висше образование:

– 1983-1985г. завършва ИУПП – гр.Ямбол – и придобива образователна степен „Професионален бакалавър“ по специалност „Преподавател инструктор“.

– 2008-2009г. Завършва Тракийски университет гр.Стара Загора и придобива образователна степен „Професионален бакалавър“ по специалност „Автотранспортна и земеделска техника“.

– 2009-2012г. завършва Технически университет “Ангел Кънчев“ гр.Русе и придобива образователна степен „Магистър“ по специалност „Транспортна техника и технологии“.

Професионален опит:

От 1985г. до 2008г. работи в ПГСС “Св.Георги Победоносец“ гр.Суворово като преподавател.

От 2008г. до 2016г. ръководи технически район Суворово към ВиК –Варна.

От 2017г. до 2019г. работи в ЗП “К.Киров“ като водач на селскостопанска техника

Женен с две деца.

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content