НАВИГАЦИЯ

Заповед №11 от 05.01.2023г.

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

затвори

Търсене в страницата

  • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
  • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
  • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
  • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
  • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
  • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
  • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
  • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
  • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
  • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
  • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
  • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content