НАВИГАЦИЯ

Герб на Община Суворово

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на лица поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Лица поставени под задължителна карантина или задължителна изолация могат да гласуват на предстоящите на 14.11.2021г. избори за Президент и вицепрезидент и за народни представители като подадат заявление (Приложение №39-ПВР/НС )

Заявлението може да бъди подадено :

саморъчно подписано от избирателя и подадено в общината или кметствата от пълномощник с пълномощно свободен текст, без да е необходима нотариална заверка или по пощата;

чрез заявление подадено на следната електронната поща:  eneva@suvorovo.bg , без да е необходим електронен подпис, като задължително се посочи телефон за връзка.

За повече информация може да звъните на телефон 0893405733 – Светлана Енева.

 

Заявлението можете да изтеглите от тук ! / Word формат /

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content