НАВИГАЦИЯ

Герб на Община Суворово

ОБЩИНА СУВОРОВО

гр. Суворово, пл. “Независимост” 1
Телефон: 05153/3333, 2140
Факс: 05153/2160
Информация: 05153/2440 (техн. секретар)

email – kmet@suvorovo.bgСекретар на община Суворово

Светлана Стойкова Енева

email – eneva@suvorovo.bg

Кметство Чернево
Телефон: 051537901
Факс:051537902

 +359 87 8466554

Кметство Николаевка
Телефон: 051536901
Факс:051536902

+359 89 5480895

Кметство Калиманци
Телефон: 051538214

+359 87 8672538

Кметство Левски
Телефон: 051538901

+359 89 7372890

Кметство Изгрев
Телефон: 051538901

+359 89 2461397

Кметство Дръндар
Телефон: 051536903

+359 88 8158429

Кметство Баново
Телефон: 051538902

 +359 882 269064


Архитект на община Суворово

арх.Ваня Георгиева

email – architect@suvorovo.bg

Телефон: 0884 427272

 

длъжност

сл.тел.

вътр.

тел.

G S M

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Централа

Код за Суворово 05153

3333, 2440

  

РЪКОВОДСТВО

Данаил Славчев Йорданов

Кмет

2440

333

0896/617102

Иван Янков Иванов

Зам.кмет

2440

301

0898/512027

Вълчо Добрев Вълчев

Зам.кмет

2440

406

0893/444159

Светлана Стойкова Енева

Секретар

2381

303

0893/405 733

ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

Гавраил Ванилинов Гавраилов

Директор на дирекция

3333, 2440

306

0893/405 756

Гергана Валентинова Драганова

Гл.счетоводител

3333, 2440

306

0893/405 724

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ”

Венцислав Стоянов Райчев

Директор на дирекция

3333, 2440

406

0893/405 734

Марияна Христова Гочева 

Началник отдел „Общинска собственост

3333, 2440

406

0898/535 645

Нежля Селяйдинова Давуд

Началник отдел “Местни данъци и такси“

3333, 2440

305

0893/323 801

ДИРЕКЦИЯ „ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА  И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“

Десислава Тодорова Георгиева

Директор на дирекция

3333, 2440

222

0893/405 738

 „Устройство на територията“

3333, 2440

402

0882/264514

Лазар Пасков Лазаров

Началник отдел „Инвестиционна политика“

3333, 2440

202

0893405723

ДИРЕКЦИЯ„ АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“

Лилия Йорданова Илиева-Димитрова

Директор на дирекция

3333, 2440

204

0893/405 725

Петранка Маркова Кирова

Главен специалист АПИО

3333, 2440

106

0887/055 461

Тезджан Кадир Рахим         

„Канцелария на общински съвет“

3333, 2440

302

0893/581 308

Кирил Гроздев Иванов

телефон 051539/801, мобилен телефон +359 89 7372890

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content