НАВИГАЦИЯ

Информационни срещи за консултиране с местната общност и обществено обсъждане

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Във връзка с изпълнението дейности по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № РД 50-33 от 09.03.2023 за проект: „Подготвителни дейности по прилагане на подхода ВОМР на територията на общините Девня и Суворово“ на територията на двете общини ще се проведат информационни срещи.

Целта на организираните срещи е да се представи и консултира с местната общност изготвената Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на СНЦ „МИГ Девня – Суворово“, като по този начин се предизвика широко обществено обсъждане на включените в стратегията мерки за развитие на територията.

Информационните срещи ще бъдат проведени, както следва:

 • 29 август 2023 г. от 10.00 ч. – тема на информационната среща: „Консултиране с местната общност и обществено обсъждане на изготвената стратегия за ВОМР“. Срещата ще се проведе в залата на общинския съвет на адрес: гр. Девня, бул. Съединение 78;
 • 30 август 2023г. от 10.00 ч. – тема на информационната среща: „Консултиране с местната общност и обществено обсъждане на изготвената стратегия за ВОМР“. Срещата ще се проведе в сградата на Община Суворово, зала № 1 на адрес: гр. Суворово, пл. Независимост №1.

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content