НАВИГАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ: „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“ в УПИ IX, кв. 69 по ПБЗ на гр. Суворово“

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Успешно приключи проект: „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“ в УПИ IX, кв. 69 по ПБЗ на гр. Суворово“

 

На 29.08.2022 г. от 11:30 часа в Детска градина „Буратино“, беше проведена официална церемония за откриване на обект: „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“ в УПИ IX, кв. 69 по ПБЗ на гр. Суворово“. Проектът се реализира чрез Договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд  „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по процедура №  BG06RDNP001-7.004 – Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.004-0001-С01/15.09.2020 г. Обща стойност на проекта: 934 156.22 лв., от които 794 032.79 лв. европейско и 140 123.43 лв. национално съфинансиране.

 

Гости на церемонията бяха: Данаил Йорданов – кмет на Община Суворово, представители на общински съвет Суворово, представители на строителната фирма,  представители на медиите, на общинска администрация, родители и деца.

Символичната лентата отрязаха кмета на общината и директора на детската градина, с пожелание за успешна година и много весели игри. За настроението на децата бе организирано артистично илюзионно представление с много изненади.

По време на изпълнение на строително- монтажните работи се извършиха ремонтни дейности – по сградите на ДГ „Буратино“, алеите и детските площадки.

Бяха подменени покривните конструкции и водоотвеждащите елементи по сградите, възстанови се  външната топлоизолация и се боядисаха фасадите, подмени се  мълниезащитната инсталация на покрива, беше подменена  санитария в мокрите помещения (тоалетни, помещения за раздаване на храна и др.), извърши се  и подмяна на подовите настилки, вътрешна дограма, фаянс и теракот в мокрите помещения. Осигури се  достъп до корпусите на хора с увреждания; извърши се ремонт и оборудване на многофункционалната спортна площадка, подмени се  настилката от тротоарни плочи с павета и напълно се  обновявиха детските площадки.

Реализирането на проект: „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино”, гр. Суворово”, допринесе за подобряване на образователната инфраструктура и повишаване качеството на предлаганите услуги по възпитанието, обучението и отглеждането на деца от 1 до 6 години  в детското заведение.

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content