НАВИГАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТНИ РАЗХОДИ НА ПРАВОИМАЩИ БОЛНИ

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТНИ РАЗХОДИ НА ПРАВОИМАЩИ БОЛНИ

 

Във връзка със спазване на разпоредбите на чл. 82, ал. 1 т. 9 от Закона за здравето и чл. 19 от Постановление № 108 / 10.08.2023 г. на Министерски съвет, Ви информирам за утвърдения от министъра на здравеопазването Списък на заболявания за 2023 г., за които в Община Суворово се предоставят финансови средства от централния бюджет, за изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни.

Списъкът на правоимащи болни, включва следните заболявания:

 1. Пациенти с бъбречна трансплантация:

Честота на пътуванията:

– 12 пъти годишно за първата година след операцията;

– 4 пъти годишно след първата година.

 1. Пациенти с чернодробна трансплантация:

Честота на пътуванията:

– 12 пъти годишно за първата година след операцията;

– 6 пъти годишно след първата година.

 1. Пациенти с сърдечна трансплантация:

Честота на пътуванията:

– 12 пъти годишно за първата година след операцията;

– 6 пъти годишно след първата година.

 1. Пациенти с трансплантация на бял дроб:

Честота на пътуванията:

– 12 пъти годишно за първата година след операцията;

– 6 пъти годишно след първата година.

 1. Пациенти с аортно – коронарен байпас:

Честота на пътуванията:

– 3 пъти годишно за първата година след операцията.

 1. Пациенти с клапно протезиране:

Честота на пътуванията:

– 3 пъти годишно за първата година след операцията.

 1. Пациенти с вродени имунодефицитни състояния:

Честота на пътуванията:

– 6 пъти годишно – постоянно.

 

Правоимащите болни следва да предоставят в счетоводството на общинска администрация – гр. Суворово следните документи, за изплащане на действително извършени пътни разходи:

 • Заявление за изплащане на средства за пътни разходи на правоимащи болни;
 • Медицински документ, който удостоверява извършен преглед в съответното лечебно заведение;
 • Разходооправдателни документи, удостоверяващи извършеното пътуване:
 • с автобус и влак: билети за двете посоки (отиване и връщане);
 • с личен автомобил: пътен лист, талон на автомобил, касов бон за заредено гориво.

Отчитането на пътуванията се извършва в счетоводството на Община Суворово, пл. „Независимост“ № , ет. 3, стая 308, всеки делничен ден от 08:00 ч. – 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч., до края на календарната година.

 Заявление за правоимащи болни / можете да изтеглите от тук ! /

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content