НАВИГАЦИЯ

Герб на Община Суворово

Кметове на села и кметски наместници

Кмет
с.Чернево

Красимир Панайотов Чолаков

телефон 051537/901, мобилен телефон  +359 87 8466554

Кметски наместник
с.Николаевка

Мария Йорданова Атанасова

телефон 051536/901 мобилен телефон +359 89 5480895

Кметски наместник
с.Калиманци

Краси Маринова Янева

телефон 051538/214, мобилен телефон +359 87 8672538

Кметски наместник
с.Изгрев

Даниела Петрова Янакиева

телефон 051538/901, мобилен телефон +359 89 2461397

Кметски наместник
с.Дръндар

Айше Даиб Иса

телефон: 051536/903, мобилен телефон +359 88 9592985

Кметски наместник
с.Левски

Кирил Гроздев Иванов

телефон 051539/801, мобилен телефон +359 89 7372890

Кметски наместник
с.Баново

Йорданка Матеева

телефон 051538/902, мобилен телефон +359 882 269064

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content