НАВИГАЦИЯ

Герб на Община Суворово

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО МАНДАТ 2023-2027Г.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО МАНДАТ 2023-2027Г.

ПК по,,ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ‘‘

Председател – Жеко Илиев

Членове – Бейти Ахмедов

                    Николай Роев

                    Йордан Иванов

                    Венелин Стоянов

ПК по ,,ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО‘‘

Председател – Зейнеб  Бекирова

Членове – Жеко Илиев

                     Денислав Кателиев

                     Пламен Хърватов

                     Валентин Георгиев

ПК по ,,МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ‘‘

Председател – Пламен Хърватов

Членове – Зейнеб Бекирова

                     Д-р Лалка Райчева

                     Исмаил Исмаил

                     Георги Димитров                  

 

ПК по ,,  ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ‘‘

Председател – Д-р Лалка Райчева

Членове – Бейти Ахмедов

                     Исмаил Исмаил

                     Николай Роев

                     Валентин Георгиев

ПК по ,,СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ, ТРАНСПОРТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО  И ОКОЛНА СРЕДА‘‘        

Председател – Венелин Стоянов

Членове – Георги Димитров                 

                     Пламен Хърватов

                      Йордан Иванов

                        Зейнеб Бекирова                  

ПК по ,, ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРИПЦИЯТА‘‘

Председател- Денислав Кателиев

Членове – Йордан Иванов

                    Николай Роев

                    Бейти Ахмедов

                    Жеко Илиев 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content