НАВИГАЦИЯ

Герб на Община Суворово

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО МАНДАТ 2023-2027Г.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО МАНДАТ 2023-2027Г.

ПК по,,ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ‘‘
Председател – Жеко Илиев
Членове – Бейти Ахмедов
Николай Роев
Йордан Иванов
Венелин Стоянов
ПК по ,,ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО‘‘
Председател – Зейнеб Бекирова
Членове – Жеко Илиев
Денислав Кателиев
Николай Роев
Валентин Георгиев
ПК по ,,МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ‘‘
Председател – Николай Роев
Членове – Зейнеб Бекирова
Д-р Лалка Райчева
Исмаил Исмаил
Георги Димитров
ПК по ,, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ‘‘
Председател – Д-р Лалка Райчева
Членове – Бейти Ахмедов
Исмаил Исмаил
Иван Славов
Валентин Георгиев
ПК по ,,СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ, ТРАНСПОРТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ОКОЛНА СРЕДА‘‘
Председател – Венелин Стоянов
Членове – Георги Димитров
Иван Славов
Йордан Иванов
Зейнеб Бекирова
ПК по ,, ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА‘‘
Председател- Денислав Кателиев
Членове – Йордан Иванов
Иван Славов
Бейти Ахмедов
Жеко Илиев 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content