НАВИГАЦИЯ

Герб на Община Суворово

Постоянни комисии при Общински съвет мандат 2019г.-2023г.

ПК по „Финанси, бюджет и административно обслужване“:

 

1.Жеко Жеков Илиев – председател;

2. Николай Орлинов Роев – член;

3. Йордан Иванов Иванов – член;

4. Алтер Реджебов Ахмедов – член;

5. Венелин Йорданов Стоянов – член.

 

ПК по „Общинска собственост, териториално развитие и благоустройство“:

 

1.Зейнеб Исметова Бекирова – председател;

2. Жеко Жеков Илиев – член;

3. Пламен Стефанов Хърватов – член;

4. Алтер Реджебов Ахмедов – член;

5. Денислав Михайлов Кателиев – член.

 

ПК по „Образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания“:

 

 1. Йордан Иванов Иванов – председател;
 2. Милен Банков Гочев – член;
 3. Пламен Стефанов Хърватов – член;
 4. Денислав Михайлов Кателиев – член;
 5. Венелин Йорданов Стоянов – член.

 

ПК по „Местно самоуправление, евроинтеграция, социална дейност и трудова заетост“:

 

 1. Пламен Стефанов Хърватов – председател;
 2. Денислав Михайлов Кателиев – член;
 3. Йордан Иванов Иванов – член;
 4. Зейнеб Исметова Бекирова – член;
 5. Янислав Ангелов Великов  – член.

 

ПК по „Стопанско развитие, транспорт, обществен ред, безопасност на движението и околна среда“:

 

 1. Алтер Реджебов Ахмедов – председател;
 2. Милен Банков Гочев – член;
 3. Николай Орлинов Роев – член;
 4. Зейнеб Исметова Бекирова – член;
 5. Янислав Ангелов Великов – член.

 

ПК по „Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество“:

 

 1. Венелин Йорданов Стоянов – председател;
 2. Янислав Ангелов Великов – член;
 3. Милен Банков Гочев– член;
 4. Йордан Петров Йорданов– член;
 5. Росен Кирилов Петров– член.

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content