НАВИГАЦИЯ

Консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегията за водено от общностите местно развитие

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № РД 50-33 от 09.03.2021 година за проект: „Подготвителни дейности по прилагане на подхода ВОМР на територията на общините Девня и Суворово“, община Девня като водещ партньор в местното публично партньорство, създадено на територията на община Девня и община Суворово, кани местните заинтересовани страни за Консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Консултирането ще се проведе в рамките на следните работни срещи:

 1. Еднодневна работна среща с представители на стопанския сектор (бизнеса) от територията на община Суворово, която ще се проведе на 19.07.2023 година от 10.00 часа в сградата на Община Суворово, зала № 1 на адрес: гр. Суворово, пл. Независимост №1.
 2. Еднодневна работна среща с представители на неправителствения сектор в лицето на всички неправителствени организации – читалища, сдружения с нестопанска цел, представители на местните малцинствени групи и лицата в неравностойно положение от територията на община Девня, която ще се проведе на 20.07.2023 година от 10.00 часа в залата на Общински съвет – Девня на адрес: гр. Девня, бул. Съединение 78
 3. Еднодневна работна среща с представители на стопанския сектор (бизнеса) от територията на община Девня, която ще се проведе на 21.07.2023 година от 10.00 часа в залата на Общински съвет – Девня на адрес: гр. Девня, бул. Съединение 78.
 4. Еднодневна работна среща с представители на неправителствения сектор в лицето на всички неправителствени организации – читалища, сдружения с нестопанска цел, представители на местните малцинствени групи и лицата в неравностойно положение от територията на община Суворово, която ще се проведе на 24.07.2023 година от 10.00 часа в сградата на Община Суворово, зала № 1 на адрес: гр. Суворово, пл. Независимост №1.
 5. Еднодневна работна среща с представители на публичния сектор в лицето на община Девня, община Суворово и представители на детски и учебни заведения от територията на двете общини, която ще се проведе на 25.07.2023 година от 10.00 часа в залата на Общински съвет – Девня на адрес: гр. Девня, бул. Съединение 78.

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content