НАВИГАЦИЯ

Населените места, разположени на територията на Община Суворово, обл.Варна, в които ще се проведат избори за кметове на кметства.

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

Относно: Населените места, разположени на територията на Община Суворово, обл.Варна, в които ще се проведат избори за кметове на кметства.

 

Във връзка с провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 година, на основание чл.37, ал.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България и справка от териториално звено „ГРАО“ Варна за броя на населението по постоянен адрес по населени места територията на Община Суворово ще се проведат избори за кметове на кметства в следните населени места:

 

 1.  Кметство с.Чернево,
 2.  Кметство с.Николаевка,
 3. Кметство с.Дръндар,
 4. Кметство с.Калиманци,
 5. Кметство с.Изгрев,
 6. Кметство с.Левски.

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content