НАВИГАЦИЯ

Община Девня като водещ партньор в местното публично партньорство, създадено на територията на община Девня и община Суворово, сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № РД 50-33 от 09.03.2021 година.

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Община Девня като водещ партньор в местното публично партньорство, създадено на територията на община Девня и община Суворово, сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № РД 50-33 от 09.03.2021 година.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” е в размер на 47 202,64 лева и ще бъде финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът предвижда разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие, която обхваща всички населени места в общините Девня и Суворово. Паралелно с разработването на Стратегия ще  бе създадена и нова Местна инициативна група на територията на двете общини.

Дейностите по изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно местно развитите включва:

 • Популяризиране на процеса по разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие;
 • Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
 • Проучвания и анализи на територията;
 • Подготовка на Стратегия за ВОМР, включително консултиране с местната общност във връзка с подготовката на Стратегията;
 • Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

С изготвената по проекта Стратегия новосъздадената „Местна инициативна група Девня – Суворово“ ще кандидатства по подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за финансиране на заложените в стратегията интервенции. Стратегията ще може да привлича и допълнителни финансови средства от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд чрез съответните национални програми.

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content