НАВИГАЦИЯ

ОБЩИНА СУВОРОВО СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ТОПЪЛ ОБЯД ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFPR003-1.001

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

 

Община Суворово осигурява топъл обяд

 

На 23.12.2022 г. община Суворово сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Топъл обяд в община Суворово“, процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027. БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА СУВОРОВО ДОГОВОР № BG05SFPR003-1.001-0104-С01 от 23.12.2022 г. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА: 275 424 лв. НАЧАЛНА ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 01.10.2022 г. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: до 30.09.2025 г.

В изпълнение на Оперативната програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, община Суворово сключи договор  за безвъзмездна финансова помощ за осигурява топъл обяд по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и социална изолация са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Той е продължение на договора, сключен още през 2020 г. и капацитетът му вече е изчерпан.

Потребителите на услугата по проекта са лица и семейства без доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и не получават подкрепа от близките си; лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл.4, ал.1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни лица. Дейностите по приготвяне и доставка на топъл обяд са допустими, считано от 01.10.2022 г. Максималният брой потребители от допустимите целеви групи е до 100 души от 9 населени места в община Суворово. Продължителността на проекта е до 30.09.2025 г.

Целта на Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ е да допринесе за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност и преодоляване на социалното изключване, чрез осигуряване на храна за хората, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация. Чрез нея се допълват комплексните национални мерки, предприети в отговор на кризата, като се фокусира върху лицата, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно. Реализирането на проектните дейности ще задоволят първичните нужди на целевата група, водейки до нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация.

Принадлежността на идентифицираните от общините лица към допустимата целева група се потвърждава от съответната Дирекция „Социално подпомагане“ в рамките на служебните ѝ задължения.

Лица, жители на Община Суворово, могат да подадат заявления за идентифициране към целевите групи и включване/при наличие на свободни места/ в операцията „ Топъл обяд в община Суворово“ през целия период на реализиране на процедурата при кметовете и кметските наместници по населените места  и в сградата на Домашен социален патронаж.

 

Проектът се финансира от Европейски социален фонд плюс

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content