НАВИГАЦИЯ

Обявяване на пожароопасен сезон в периода от 01.04.2022 . до 31.10.2022 г. в защитените територии

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

На основание ЗАПОВЕД № РД-222/15.03.2022 г. година на Министъра на околната среда и водите, периодът от 01.04.2022 година до 31.10.2022 година се определя за ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН. Поради завишения риск от пожари, вследствие на селско стопански дейности в гори и земи около защитените територии – изключителна държавна собственост, за недопускане запалвания и пожари в районите на защитените територии и на цялата територия на Община Суворово, абсолютно се ЗАБРАНЯВА паленето на огън при почистването на имотите, палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви.

Ползвателите на земеделски земи следва да спазват разпоредбите на чл. 40, чл. 41, чл. 42, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, регламентиращи забрана и предприемане на мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата и хумусния слой, което представлява пряка заплаха за биологичното разнообразие.

При извършено нарушение се наказва с глоба от 1500 до 6000 лв. ползвателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци., а при повторно нарушение наказанието е от 2 000 лв. до 12 000 лв., съгласно Закона за опазване на земеделските земи.

За нарушения извършени в защитени територии, ще бъдат предприети административно-наказателни действия съгласно Закона за защитените територии.

ПРИ ПЪРВИТЕ ПРИЗНАЦИ НА ПОЖАР, ПОДАЙТЕ НЕЗАБАВНО СИГНАЛ НА ТЕЛЕФОНИ:

Ø Дежурен при ОбСС – Суворово – 05153/ 27-20;

Ø РСПБЗН – Вълчи дол – 051 312 242;

Ø ЕЕНСП – 112.

 

Заповед №222 от 15.03.2022 г.   / можете да изтеглите от тук /

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content