НАВИГАЦИЯ

операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

На 01.10.2022 г., в община Суворово приключи проект „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Суворово”, в отговор на Операция „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“. Проектът е финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 година, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Общата стойност на изпълнения проект възлиза на 132 407,00 лв., от които разходите за приготвяне на топъл обяд за единица продукт са по 2,70 лв. до 28.02.2022 г. и по 2,90 лв. от 01.03.2022 г. до края на проекта – 30.09.2022 г. вкл. През целия период на осъществяване на проектните дейности са обхванати общо 152 лица, попадащи в някоя от следните целеви групи:

 • лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в

затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

 • лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от

допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Дейностите по посочения проект включиха приготвяне и предоставяне на топъл обяд /супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт/, както и оказването на съпътстваща подкрепа, под формата на различни мерки: предоставяне на информационни материали за спазването на противоепидемичните мерки, съвети за здравословно и балансирано хранене; насочване към подходящи социални и здравни услуги;  оказване на подкрепа при ползването на административни услуги и др.

От началото на проекта- 01.01.2021 г., ежедневно е предоставяна храна на по 100 потребителя. Не е допуснато разхищение на храна, в случай на приготвен, но неполучен обяд. Последният е предоставян на лице от групата на резервите. 52 лица резерви са получили възможност да участват в проектните дейности, на различен етап.

В проекта са включени потребители от гр. Суворово, с. Баново, с. Чернево, с. Калиманци, с. Дръндар, с. Изгрев, с. Левски и с. Николаевка.

Храната на потребителите е приготвяна и предоставяна до дома на потребителите от Домашен социален патронаж гр. Суворово, където лице с нужното образование изготвя седмичните менюта, с последващо екипно изпълнение на рецептите към тях, съгласно изискванията за здравословно и балансирано хранене, включени в Сборник рецепти за заведенията за обществено хранене.

С дейностите по проекта е оказана подкрепа на лица в трудно социално положение, в рамките на продължителния период от разпространение на КОВИД-19. Предоставената топла храна е с благоприятно въздействие върху потребителите на услугата, по отношение разпределението  на семейния бюджет и справянето с непредвидими разходи в периода на пандемия; снабдяването на организма с необходимите хранителни вещества, витамини и минерали за поддържането на добър здравен статус или по-бързото възстановяване след боледуване.

С оказаните съпътстващи мерки е предоставена възможност за преодоляване на социалната изолация, като лицата ежемесечно са запознавани с обществения живот в общината; получавана е ценна и полезна информация, в насока здравословно хранене и подобряване на жизнените функции; спазването на противоепидемичните мерки; организация на семейния бюджет и опазване на околната среда.

За надграждане на постигнатото е предприета следващата стъпка от Община Суворово по продължаване подпомагането с топъл обяд на лица и семейства в нужда, което би подпомогнало техния материалния, здравен и социален статус в по-дългосрочен план. Включването на нови потребители в следващите проектни дейности е важно, по отношение разширяване обхвата на нуждаещите се и достигането на дейностите по подкрепа, до по-широк кръг от граждани на община Суворово.

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content