НАВИГАЦИЯ

ОСИГУРЕНО Е ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СУВОРОВО“ С ПОРЕДНИ 6 МЕСЕЦА

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

ОСИГУРЕНО Е ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СУВОРОВО“ С ПОРЕДНИ 6 МЕСЕЦА

 

Средствата са предоставени от Европейски социален фонд, чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за договор № BG05M9OP001-2.119-0032-C01 по Процедура за БФП: BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + Компонент 3“

 

Обща стойност на проекта: 26369.28 лв., 100% БФП /безвъзмездна финансова помощ/

 

Срок на изпълнение: 03.10.2022 г. – 03.04.2023 г.

 

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда.

Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят за до 2 часа на ден за срок от 6 месеца. Дейностите се предоставят от специализиран екип – медицински сестри, домашни санитари, сътрудник „Социални дейности“ и др.

 

Целева група по проекта:

24 лица с увреждания и самотноживеещи възрастни хора

 

Основни очаквани резултати:

 • сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата;
 • осигурено ефективно функциониране на услугата „Патронажна грижа“;
 • предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на минимум 24 потребители.

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content