НАВИГАЦИЯ

Осигурено е допълнително финансиране за удължаване на услугите по проект „Патронажна грижа + в Община Суворово“ с още 6 месеца

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Средствата са предоставени от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ за договор № BG05M9OP001-6.004-0059-C01 по Процедура за БФП: BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа +“

Обща стойност на проекта: 54 572.35 лв., 100% БФП

Срок на изпълнение: 02.04.2022 г. – 02.11.2022 г.

Цели и очаквани резултати:

Проектът предвижда предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа, чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания с услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. Подкрепата се състои от два типа дейности, разпределени в две направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта:

Направление I – дейност „Патронажна грижа“. Дейността продължава без прекъсване за потребителите от 02.04.2022г.

В рамките на това направление ще продължи предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19.

Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят за до 2 часа на ден за срок от 6 месеца. Дейностите се предоставят от специализиран екип – медицински сестри, сътрудници за осъществяване на социални дейности и др.

 • Направление II – дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“. Начало 02.05.2022г.

В рамките на Направление 2 продължават дейностите за превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности (за срок от 6 месеца).

Поддейности, насочени към 20 служители в 2-те социални услуги – делегирани от държавата дейности /ДДД/, на територията на Община Суворово, обслужващи 50 потребители, а именно:

 1. Осигуряване на ЛПС (лични предпазни средства) за служители и потребители на социалните услуги ДДД;
 2. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
 3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19;
 4. Въвеждане на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите ДДД.
 5. Осигуряване на компютърна техника и др. с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно.

Целеви групи, обхванати от проекта:

– 24 лица, които ще получават патронажна грижа;

– 50 лица, ползващи услуги, делегирани от държавата дейности;

– 20 заети лица (заети в социалните услуги, делегирани от държавата дейности

Основни очаквани резултати:

За Направление I – сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Патронажна грижа“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги.

За Направление II – осъществяване на регулярна дезинфекция и обезопасяване на помещенията в социалните услуги ДДД; периодично тестване на персонала и потребителите.

Операцията се реализира в съответствие с финансов механизъм  REACT-EU

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content