НАВИГАЦИЯ

Проведени информационни срещи

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

 

В изпълнение на Административен договор № РД50-33/09.03.2023г. за осъществяване на подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. се проведоха две информационни срещи на тема: „Водено от общностите местно развитие. Изготвяне на Стратегия“. Мероприятията бяха организирани, както следва: на 12 май 2023 г. от 10:00 часа в залата на общинския съвет на гр. Девня и на 16 май 2023 г. от 13:30 часа  в сградата на Община Суворово, зала № 1.

Информационните срещи са реализирани във връзка със стартиране на подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. за изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Девня и община Суворово. Участие в организираните мероприятия взеха 27 лица от територията на община Девня и 28 лица от територията на община Суворово. Във формираните аудитории бяха представени всички заинтересовани страни – публичен сектор, неправителствен сектор и стопански сектор.

Участниците в информационните срещи бяха запознати с подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г. Във връзка с изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Девня и Суворово бяха представени етапите на подготовката и съдържанието на Стратегията за ВОМР. В края на мероприятията беше осъществена и дискусия със заинтересованите страни по отношение на представената в срещите информация и предоставената възможност за развитие на региона.

Желаещите да получат повече информация за реализацията на мерките по осъществяване на подготвителните дейности за изготвяне на Стратегията за ВОМР на територията на община Девня и община Суворово, могат да направят това на електронните страници на двете общини https://devnya.bg/; https://suvorovo.bg/.

Тази публикация е създадена в изпълнение на Административен договор № РД50-33/09.03.2023г., сключен между Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Община Девня, финансиран със средства от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content