НАВИГАЦИЯ

Герб на Община Суворово

От 01.01.2021 г. до 30.09.2022 г., Община Суворово ще изпълнява проект „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Суворово”, в отговор на Операция „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“. Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 година, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Общата стойност на изпълнявания проект е 132 407,00 лв., от които разходите за приготвяне на топъл обяд за единица продукт са по 2,70 лв. до 28.02.2022 г. и по 2,90 лв. от 01.03.2022 г. До 30.08.2022 г. не са реализирани икономии, предоставян е ежедневно топъл обяд на 100 лица, попадащи в някоя от следните целеви групи:

 • лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в

затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

 • лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от

допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Стартирането на социалната услуга от 01.01.2021 г. стана възможно благодарение на предварително проведения прием на документи на нуждаещите се лица и извършения подбор сред одобрените за потребители по проекта лица. От 07.12.2020 г. до 18.08.2022 г. са подадени 204 заявления на желаещи граждани да участват в проекта. Всички приети заявления са предоставени на  Дирекция „Социално подпомагане“ община Вълчи дол, за преценка на допустимата принадлежност към целевите групи. При запълване на капацитета от 100 потребителя, останалите одобрени лица са определени като резерви, като немалка част от тях са получили възможност за включване в проектните дейности при промяна на обстоятелствата. Към 30.08.2022 г. лицата-резерви са 17.

В проекта са включени потребители от гр. Суворово, с. Баново, с. Чернево, с. Калиманци, с. Дръндар, с. Изгрев, с. Левски и с. Николаевка.

Дейностите по посочения проект се свеждат до приготвяне  и  предоставяне на топъл обяд /супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт/, като не е допуснато предоставянето на приготвен, но неполучен за деня обяд. В допълнение към основната дейност е оказвана и съпътстваща подкрепа, под формата на различни мерки: предоставяне на информационни материали за спазването на противоепидемичните мерки, съвети за здравословно и балансирано хранене, енергийна ефективност и опазване на околната среда; насочване към подходящи социални и здравни услуги; оказване на подкрепа при ползването на административни услуги и др.

Храната на потребителите се приготвя и предоставя до дома на потребителите от Домашен социален патронаж гр. Суворово, където лице с нужното образование изготвя седмичните менюта с последващо екипно изпълнение на рецептите към тях, съгласно изискванията за здравословно и балансирано хранене, включени в Сборник рецепти за заведенията за обществено хранене.

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content