НАВИГАЦИЯ

Герб на Община Суворово

Покана за консултации относно избор на членове на СИК в Община Суворово

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И

КОАЛИЦИИ В 46-ТО НАРОДНО САБРАНИЕ

 

ДО

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,

КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСВАТ

В КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК В ОБЩИНА СУВОРОВО

 

 

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с произвеждане на Избори за Президент и Вицепрезидент на Република България и за Народно събрание на 14.11.2021г. и на основание чл. 91 от ИК, Ви каня на консултации за определяне състава и ръководството на ПСИК за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация. на 10.11.2021г. от 11.00 часа в  зала № 301 на сградата на община Суворово.

 

При провеждане на консултациите следва да представите :

а) писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа:

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– партия или коалиция, която ги предлага;

– телефон за връзка  с предложеното за член на ПСИК лице.

б) копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите или копие от решението за образуване на коалицията, с което  се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

 

 

С уважение,  /П/

 

Данаил Йорданов

Кмет на община Суворово

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content