НАВИГАЦИЯ

Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

П О К А Н А

 

На основание чл.26 ал.1 от Устава на СНЦ ”МИГ Девня — Суворово”, Управителният съвет кани всички свои членове на извънредно заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 04.09.2023 година 12.00 часа в залата на Общински съвет Девня на адрес: гр. Девня, бул. Съединение 78, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Одобряване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на СНЦ „МИГ Девня – Суворово“, изготвена в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД 50-33/09.03.2023г. по Процедура №BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014-2020г.

Материалите свързани с дневния ред на ОС са на разположение на членовете в седалището на сдружението: гр. Девня, бул. Съединение 78, всеки работен ден от 8 до 17 часа.

Регистрацията на участниците започва на 04.09.2023 година 11.00 часа в залата на общинския съвет на адрес: гр. Девня, бул. Съединение 78.

 

 

 

Свилен Шитов
Председател на УС

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content