НАВИГАЦИЯ

ПОКАНА за среща за учредяване на местно партньорство между общините Девня и Суворово

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Уважаеми жители на община Суворово,

Уважаеми представители на неправителствения сектор,

Уважаеми представители на бизнеса,

 

Община Суворово кани всички заинтересовани страни от територията на общината на публична среща, във връзка с идеята за създаване на Местна инициативна група чрез подготовката и реализирането на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Целта на срещата е учредяване на местно партньорство между общините Девня и Суворово, неправителствения сектор и бизнеса, чрез което да се приложи подхода Водено от общностите местно развитие за програмен период 2020-2027 г.

Срещата ще се проведе на 12.07.2022 г. от 10.00 ч, в зала „Пленарна“, в сградата на община Девня на адрес: гр. Девня, бул. „Съединение” № 78, при следния дневен ред:

 1. Прилагане на подхода ЛИДЕР и ВОМР на територията на Република България. Постигнати резултати.
 2. Вземане на решение за създаване на местно партньорство за реализиране на съвместни дейности по подхода ВОМР на територията на общините Девня и Суворово.
 3. Вземане на решение за подаване на проектно предложение по Процедура № BG06RDNP001-19.610  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони  2014-2020 г., подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
 4. Обсъждане на кандидатури и вземане на решение за избор на представители на стопанския, нестопанския и публичния сектор от територията на двете общини в местното партньорство, които да подпишат Споразумението за партньорство за създаване на Местна инициативна група (МИГ). Обсъждане на кандидатури и вземане на решение за избор на водещ партньор.

Местните инициативни групи се създават по предвидения ред и чрез финансиране получено чрез Програмата за развитие на селските райони. Създаването на Местна инициативна група има за цел да подкрепи социално-икономическото развитие на територията като определи цели и приоритети за финансово подпомагане на общините, бизнеса и неправителствения сектор, да намали обезлюдяването като подкрепи създаването на работни места чрез развитие на алтернативни икономически дейности, на иновативни производства и развитие на местната териториална идентичност.

С уважение,

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Кмет на община Суворово

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content