НАВИГАЦИЯ

Покана от Кмета на община Суворово за провеждане на консултации за съставите на СИК в общината за предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И

КОАЛИЦИИ В 49-ТО НАРОДНО САБРАНИЕ

 

ДО

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО НЕ СА ПРЕДСТАВЕНИ В 49-ТО НАРОДНО САБРАНИЕ

 

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г. и на основание чл. 91 от Изборният кодекс, Ви каня на консултации за определяне състава и ръководството на Подвижна секционна избирателна  комисия на 06.10.2023г. от 10.30 часа в зала № 1 в сградата на Община гр.Суворово на адрес: гр.Суворово, пл.“Независимост“ 1.

 

При провеждане на консултациите следва да представите :

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– партия или коалиция, която ги предлага,

– телефон за връзка  с предложеното лице.

б) копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.

 

С уважение,  /П/

 

Иван Иванов

ВИД Кмет на община Суворово

(съгласно заповед № 583/25.09.2023г.     

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content