НАВИГАЦИЯ

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021

Публикувано на

септември 10, 2021

Уважаеми съграждани,

 

От 7 септември до 3 октомври 2021 г. се провежда Преброяване 2021 г.

В 0.00 часа на 7 септември започва електронното преброяване, което ще продължи до 24.00 часа на 17 септември. Всеки човек ще може да преброи себе си и семейството си, като попълни онлайн преброителна карта на адрес www.census2021.bg . Попълването на картата е бързо и лесно.

От 18 септември ще започне преброяването в жилищата от преброители. Домът ви ще бъде посетен от преброител, който ще се легитимира с карта.  Преброителят ще събере необходимата информация , която ще попълни в преброителната карта на място.

Отказът да се даде необходимата за преброяването информация е административно нарушение и се санкционира с глоба от 160 лв , съгласно чл.17-19 от Закона за преброяването на населението и жилищния фонд.

 

Уважаеми граждани на  община Суворово,

Призоваваме Ви  при възможност от Ваша страна да се преброите електронно или да оказвате необходимото съдействие на назначените  преброители.

 

 

ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ

НА ОБЩИНА СУВОРОВО

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content