НАВИГАЦИЯ

Проведено обучение за местни лидери в град Суворово

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

 

В изпълнение на Административен договор № РД50-33/09.03.2023г. за осъществяване на подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. се проведе еднодневно обучение за местни лидери на тема: „Местното икономическо развитие, заинтересовани страни и местни лидери“. Мероприятието е организирано и проведено на 30 май 2023 г. от 9:30 часа в сградата на Община Суворово, зала № 1 на адрес: гр. Суворово, пл. Независимост №1..

Проведеното обучението е във връзка със стартиране на подготвителните дейности по за изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Девня и община Суворово. Участие в мероприятието взеха 26 лица от територията на община Суворово, включващи всички заинтересовани страни – публичен сектор, неправителствен сектор и стопански сектор.

Участниците в обучението за местни лидери бяха запознати с подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020 г. Във връзка с изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за територията на общините Девня и Суворово бяха представени възможностите за местно икономическо развитие на територията. Предвид необходимостта от активно участие на местната общност и местните лидери при набавяне на необходимите данни и информация за изготвяне на СВОМР бяха подробно разгледани етапите за изготвянето ѝ, а именно: Организиране и управление на мрежа от партньори; Оценка на местната икономика; Създаване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие в т.ч. визия, стратегически цели, специфични цели, програми, проекти и планове за действие и реализиране на СВОМР. В края на обучението беше осъществена и дискусия с участниците по отношение на местното икономическо развитие, чрез реализация на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Девня и Суворово.

Желаещите да получат актуална информация за реализацията на мерките по осъществяване на подготвителните дейности за изготвяне на Стратегията за ВОМР на територията на община Девня и община Суворово, могат да направят това на електронните страници на двете общини https://devnya.bg/; https://suvorovo.bg/.

Тази публикация е създадена в изпълнение на Административен договор № РД50-33/09.03.2023г., сключен между Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Община Девня, финансиран със средства от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content