НАВИГАЦИЯ

Проект за дневен ред и материали на двадесет и деветото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 30.09.2021год. /четвърък /от 09.00 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

Кликнете върху файловете за изтегляне на съдържание PDF

Проект за дневен ред  на двадесет и деветото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 30.09.2021год. /четвърък /от 09.00 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

1.Докладна записка от Живко Петров – отчети кметства

2.Докладна записка от Данаил Йорданов – информация жалби

3.Докладна записка от Данаил Йорданов – корекции в бюджета

4.Докладна записка от Данаил Йорданов – частично изменение на ОУП с.Баново

5.Докладна записка от Данаил Йорданов – разрешение за изработване на проект за частично изменение на ОУП на община Суворово

6.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ с.Калиманци

7.Докладна записка от Данаил Йорданов за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ70175.117.12 Високата канара гр.Суворово

8.Докладна записка от Данаил Йорданов за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 35376.61.30 м-ст Асфалтова база по КК на с.Калиманци

9.Докладна записка от Данаил Йорданов – изработване на ПУП-ПП за част от полски път 35376.10.141 и 35376.36.37 по КК на с.Калиманци

10. Докладна записка от Данаил Йорданов – изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 35376.79.1 поКК на с.Калиманци

11.Докладна записка от Венцислав Райчев за продажба на ПИ 70175.501.522 гр.Суворово

12.Докладна записка от Венцислав Райчев за продажба на ПИ 70175.501.523

13.Докладна записка от Венцислав Райчев за продажба на ПИ 70175.501.524

14.Докладна записка от Венцислав Райчев за продажба на ПИ 70175.501.525 гр.Суворово

15.Докладна записка от Венцислав Райчев за продажба на ПИ 70175.501.527 гр.Суворово

16.Докладна записка от Венцислав Райчев за продажба на ПИ 80861.6.75 с.Чернево

17.Докладна записка от Живко Петров за освобождаване ПГСС от ТБО

18.Докладна записка от Живко Петров за определяне на ТБО за Дял ЕООД

19.Докладна записка от Живко Петров – еднократни помощи

Заявление от Никола Георгиев Димов

Заявление от Стойна Пенева Милушева

Заявление от Юлияна Манолова Ангелова

 

Всички файлове се отварят в нов прозорец и във формат PDF

 

 

 

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content