НАВИГАЦИЯ

Проект за дневен ред и материали на петдесетото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 30.01.2023год. /понеделник/от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

Кликнете върху файловете за изтегляне на съдържание PDF

Проект за дневен ред и материали на петдесетото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 30.01.2023год. /понеделник/от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

1.Докладна записка от Живко Петров за отчет на дейносттана Общински съвет

2.Докладна записка от Данаил Йорданов за приемане на Отчет за изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г

3.Докладна записка от Вълчо Вълчев за отчет на МКБППМН

4.Докладна записка от Вълчо Вълчев за отчет на общинската комисия по БДП за 2022г.

5.Докладна записка от Вълчо Вълчев – отчет за изпълнение на Плана за младежта за 2022г.

6.Докладна записка от Данаил Йорданов за утвърждаване разходите за командировки

7.Докладна записка от Данаил Йорданов за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023г.

8.Докладна записка от Вълчо Вълчев – План за младежта за 2023г.

9.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на проект на ПУП-ПЗ за ПИ с №№70175.11.15, 70175.11.18 и 70175.11.19 гр.Суворово

10.Предложение от Данаил Йорданов за обединяване на УПИ IV-62 и V-81, кв.15 по ПР на с.Просечен и изменение част от уличната регулация

11.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 70175.102.40 гр.Суворово

12.Докладна записка от Венцислав Райчев за възмездно право на строеж върху ПИ с идентификатор 70175.117.57 по КККР на гр.Суворово

13.Докладна записка от Венцислав Райчев за възмездно право на строеж върху ПИ с идентификатор 70175.117.58 по КККР на гр. Суворово

14.Докладна записка от Живко Петров за отпускане на еднократни помощи

Заявление от Айше Маринова

Заявление от Ахмед Ахмедов

Заявление от Биннас Радева

Заявление от Валентин Джамбазов

Заявление от Величка Радева

Заявление от Донка Атанасова

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content