НАВИГАЦИЯ

Проект за дневен ред и материали на петдесет и второто редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 28.02.2023год. /вторник/от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

Кликнете върху файловете за изтегляне на съдържание PDF

Проект за дневен ред и материали на петдесет и второто редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 28.02.2023год. /вторник/от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

1.Докладна записка от Данаил Йорданов за отчет за дейността на Общинска администрация за 2022г.

2.Докладна записка от Данаил Йорданов – отчет за изпълнение на решенията на ОбС за периода 01.07.2022г. до 31.12.2022г.

3.Докладна записка от Данаил Йорданов – информация за данъчната събираемост за 2-то полугодие на 2022г.

4.Докладна записка от Данаил Йорданов за постъпили и изразходвани дарения през 2022г.

5.Докладна записка от Данаил Йорданов за отчет на дейността по сметосъбиране през 2022г.

6.Докладна записка от Данаил Йорданов за постъпили жалби, сигнали и предложения през 2-то шестмесечие на 2022г.

7.Докладна записка от Данаил Йорданов за отчет на Програма за опазване на околната среда за 2022г.

8.Докладна записка от Данаил Йорданов за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност за 2022г.

9.Докладна записка от Данаил Йорданов за отчет на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета.

10.Докладна записка от Венцислав Райчев за изпълнението на План за ползване на общинските мери, пасища и ливади за 20232024г.

11.Докладна записка от Венцислав Райчев за определяне пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за 20232024г.

12.Докладна записка от Данаил Йорданов за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС

13.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 80861.3.220 с.Чернево

14.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-210 кв.45 с.Изгрев

15.Предложение от Данаил Йорданов за изменение на улична регулация по ЗРП на с.Левски

16.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на нова улична регулация в стопански двор с.Левски

17.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на имоти в землище с.Изгрев включващ нова улична регулация

18.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на ПУП-ПР за разделяне на УПИ ХV, кв.112 по ЗРП на гр.Суворово

19.Предложение от Данаил Йорданов за изменение на улична регулация с.Николаевка 20.Докладна записка от Данаил Йорданов за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-28, УПИ VІІ-27 и УПИ VІІІ-26, кв.6 гр.Суворово

21.Докладна записка от Венцислав Райчев за продажба на ПИ 70175.501.14 гр.Суворово

22.Докладна записка от Венцислав Райчев за продажба на ПИ 70175.196.5 по КККР на гр.Суворово

23.Докладна записка от Живко Петров за отпускане на еднократна финансова помощ

Заявление от Варвара Златева

Заявление от Георги Мирчев

Заявление от Детелина Христова

Заявление от Мирка Николова

Заявление от Севда Алексиева

Заявление от Хатче Мезинмехмедова

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content