НАВИГАЦИЯ

Проект за дневен ред и материали на петдесет и третото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 31.03.2023год. /петък/от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

Кликнете върху файловете за изтегляне на съдържание PDF

Проект за дневен ред и материали на петдесет и третото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 31.03.2023год. /петък/от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

1.Докладна записка от Данаил Йорданов за приемане на Годишен доклад по изпълнениетона ОУП

2.Докладна записка от Данаил Йорданов за приемане на Годишен доклад за 2022г. за изпълнение на ПИРО 2021-2027г.

3.Докладна записка от Данаил Йорданов за изпълнението на договорните условия и състоянието на язовирите общинска собственост

4.Докладна записка от Данаил Йорданов за изпълнение на годишната програма на читалищната дейност и изразходваните средства за 2022г.

5.Докладна записка от Вълчо Вълчев за функциониране на спортните институции и финансов отчет

6.Докладна записка от Данаил Йорданов за приемане разчет на бюджета за 2023г.

7.Докладна записка от Данаил Йорданов за промяна в общата численост на общинска администрация Суворово

8.Докладна записка от Данаил Йорданов за приемане на дългосрочна програма за възобновявеми източници и биогорива

9.Докладна записка от Данаил Йорданов за възлагане изпълнението на УОИИ по процедура Грижа в дома

10.Докладна записка от Данаил Йорданов за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво

11.Докладна записка от Данаил Йорданов за изменение на КККР на с.Чернево за ПИ 80861.501.648 и 80861.501.650

12.Предложение от Данаил Йорданов за проект за ПУП-ПРЗ за изменение на част от улична регулация на с.Чернево

13.Предложение от Данаил Йорданов за изменение на улична регулация с.Изгрев

14.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-училище кв.2 гр.Суворово

15.Докладна записка от Венцислав Райчев за промяна начина на трайно ползване на ПИ 70175.176.27 гр.Суворово

16.Докладна записка от Венцислав Райчев – за прекратяване на съсобственост за ПИ 35376.10.792 с.Калиманци

17.Докладна записка от Данаил Йорданов за изменение на КККР на гр.Суворово за ПИ 70175.117.24

18.Докладна записка от Живко Петров за отпускане на еднократна финансова помощ

Заявление от Ангел Христов

Заявление от Бахтие Али

Заявление от Ваня Иванова

Заявление от Къймет Салиева

Заявление от Розалия Алексиева

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content