НАВИГАЦИЯ

Проект за дневен ред и материали на петдесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 27.04.2023год. /четвъртък/от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

Кликнете върху файловете за изтегляне на съдържание PDF

Проект за дневен ред и материали на петдесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 27.04.2023год. /четвъртък/от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

1.Докладна записка от Данаил Йорданов за информация за снегопочистването и зимното поддържане

2.Докладна записка от Данаил Йорданов за утвърждаване разходите за командировки на кмета на община и Председателя на ОбС

3.Докладна записка от Данаил Йорданов за приемане на тригодишна прогноза 2024-2026г. на дейностите, финансирани с общински приходи

4.Докладна записка от Живко Петров за Общинска програма за закрила на детето

5.Докладна записка от Вълчо Вълчев за приемане отчет на плана за дейностите за личностно развитие

6.Докладна Записка от Вълчо Вълчев за приемане на годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2023г.

7.Предложение от Данаил Йорданов за изменение на част от улична мрежа в гр.Суворово

8.Предложение от Вълчо Вълчев за изработване на ПУП-ПП за ПИ 70175.10.15 и ПИ 70175.10.22 гр.Суворово

9.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 70175.10.15 гр.Суворово

10.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на проект на ПУП-ПЗ за ПИ 70175.10.22 гр.Суворово

11.Докладна записка от Венцислав Райчев за безвъзмездно управление на пом.2 в общесвена сграда 70175.504.140.1

12.Докладна записка от Венцислав Райчев за учредяване право на ползване върху ПИ 70175.117.43 гр.Суворово

13.Докладна записка от Венцислав Райчев за прекратяване на съсобственост за ПИ 51584.501.55 с.Николаевка

14.Докладна записка от Живко Петров за отпускане на еднократна финансова помощ

15.Докладна записка от Живко Петров за отпускане на еднократна финансова помощ

Заявление от Ахмед Ахмед

Заявление от Радка Димова

 

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content