НАВИГАЦИЯ

Проект за дневен ред и материали на петдесет и петото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 25.05.2023год. /четвъртък/от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

Кликнете върху файловете за изтегляне на съдържание PDF

Проект за дневен ред и материали на петдесет и петото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 25.05.2023год. /четвъртък/от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

1.Докладна записка от Данаил Йорданов за приемане н аотчети на предлаганите социални услуги за 2022г.

2.Докладна записка от Данаил Йорданов за приемане на информация за Общинското здравеопазване.

3.Докладна записка от Живко Петров за откриване процедура за съдебни заседатели.

4.Докладна записка от Данаил Йорданов за изработване проект за ПУП-ПЗ за ПИ 70175.181.22 м.Стопански двор – Ирджа гр.Суворово.

5.Докладна записка от Данаил Йорданов за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 70175.117.57 по КККР на гр.Суворово.

6.Докладна записка от Данаил Йорданов за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 70175.117.58 по КККР на гр.Суворово.

7.Докладна записка от Данаил Йорданов за одобряване на проект за ПУП-ПП за техническа инфраструктура-нови улици с.Калиманци.

8.Докладна записка от Данаил Йорданов за изменение на КККР на с.Чернево.

9.Докладна записка от Данаил Йорданов за допълване и утвърждаване на схема за поставяне на преместваем обект за автомат за кафе гр.Суворово.

10.Докладна записка от Данаил Йорданов за одобряване пазарна оценка за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за част от ПИ 70175.501.32 гр.Суворово

11.Докладна записка от Данаил Йорданов за учредяване право на строеж в ПИ 70175.128.38 по КККР на гр.Суворово.

12.Докладна записка от Данаил Йорданов за учредяване отстъпено право на строеж с.Просечен.

Докладна записка с Вх.№08-00-102/23.05.2023г. от Данаил Йорданов – Кмет на община Суворово относно съгласие за изменение кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Суворово, община Суворово за ПИ с идентификатор 70175.117.56 и обособяване на четири нови поземлени имоти с проектни номера 70175.117.63, 70175.117.64, 70175.117.65 и 70175.117.66.

14.Докладна записка от Живко Петров за определяне ТБО на АГРОБГГ ООД гр.Варна

15.Докладна записка от Живко Петров за отпускане на еднократна финансова помощ.

Заявление от Ваня Иванова

Заявление от Иван Василев

Заявление от Межди Мехмед

Заявление от Рефие Реджебова

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content