НАВИГАЦИЯ

Проект за дневен ред и материали на петдесет и шестото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 27.06.2023год. /вторник/от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

Кликнете върху файловете за изтегляне на съдържание PDF

 

Проект за дневен ред и материали на петдесет и шестото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 27.06.2023год. /вторник/от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

1.Докладна записка от Живко Петров за определяне представител на ОС на ВиК – Варна.

2.Докладна записка от Данаил Йорданов – информация за проектите по новия програмен период.

3.Докладна записка от Данаил Йорданов за приемане на информация Обхват и насоченост на програмите за временна трудова заетост за 2023г.

4.Докладна записка от Живко Петров – информация за работата на ОбСл Земеделие – Суворово

5.Докладна записка от Данаил Йорданов за приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2022г.

6.Докладна записка от Данаил Йорданов за състояниетона общинския дълг за 2022г.

7.Докладна записка от Данаил Йорданов за корекции на капиталовите разходи.

8.Докладна записка от Данаил Йорданов за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз.

9.Докладна записка от Данаил Йорданов за отдаване под наем на каб.106 в МЦ гр.Суворово

10.Докладна записка от Данаил Йорданов за одобряване на пазарна оценка за част от УПИ ХVІІ-576, кв.5 с.Чернево.

11.Докладна записка от Данаил Йорданов за одобряване на пазарна оценка за част от УПИ ХХVІ-493, кв.11 с.Калиманци.

12.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на кабелна линия от ПИ 70175.10.14 гр.Суворово.

13.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на кабелна линия от ПИ 70175.10.21 гр.Суворово.

14.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на проект за ПУП-ПЗ и одобряване на задание за ПИ 70175.117.61 гр.Суворово.

15.Докладна записка от Иван Иванов за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 80861.3.958 с.Чернево.

16.Докладна записка от Иван Иванов за промяна на предназначение на УПИ ХVІ озеленяване, кв.60 и УПИ І озеленяване, кв.65 гр.Суворово.

17.Докладна записка от Венцислав Райчев за отдаване под наем на каб.104 в МЦ Суворово.

18.Докладна записка от Венцислав Райчев за провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз.

19.Докладна записка от Иван Иванов за очевидна фактическа грешка, допусната в административен акт.

20.Докладна записка от Живко Петров за отпускане на еднократна финансова помощ.

Заявление от Биннас Радева

Заявление от Динко Шингов

Заявление от Стоянка Маринова

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content