НАВИГАЦИЯ

Проект за дневен ред и материали на петдесет и осмото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 28.07.2023год. /петък/от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

Кликнете върху файловете за изтегляне на съдържание PDF

 

Проект за дневен ред и материали на петдесет и осмото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 28.07.2023год. /петък/от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

1.Докладна записка от Данаил Йорданов – отчет за изпълнение на решенията на ОбС.

2.Докладна записка от Данаил Йорданов – отчет за разпоредителни сделки с общинско имущество и събираемост на наемите .

3.Докладна записка от Данаил Йорданов – информация за данъчната събираемост за 1-то полугодие на 2023г.

4.Докладна записка от Данаил Йорданов за разходите за командировки.

5.Информация от Данаил Йорданов за изпълнение на бюджета на общ.Суворово към 30.06.2023г.

6.Докладна записка от Данаил Йорданов за завишаване субсидията на ССКХГ Родина гр.Суворово.

7.Докладна записка от Данаил Йорданов за определяне на средищно училище за учебната 2023-2024г

8.Докладна записка от Пламен Хърватов за избор на кандидати за съдебни заседатели за РС – Девня.

9.Докладна записка от Данаил Йорданов за одобряване на проект за ПУП-ПП за трасе за общински път VAR 2250 гр.Суворово.

10.Предложение от Данаил Йорданов за разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 80861.6.89 с.Чернево.

11.Предложение от Данаил Йорданов за разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 80861.6.222 с.Чернево.

т.12 Предложение с Вх.№08-00-152/24.07.2023г. от Данаил Йорданов – Кмет на община Суворово относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на обект „Транспортна връзка, свързваща път ІІІ-2901 /Аксаково – пътен възел Добрич/ – Калиманци – Изгрев – Левски – Суворово – Ветрино при км 6+703 с общински път VAR 1023 – /ІІ-29/ Аксаково-Игнатиево-Припек Слънчево-Граница общ. /Аксаково-Суворово/-Баново-Калиманци /ІІІ-2901/

13.Докладна записка от Венцислав Райчев за промяна в характера на собствеността на ПИ 80861.501.1312 с.Чернево.

14.Докладна записка от Венцислав Райчев за продажба на ПИ 35376.60.96 по КККР на с.Калиманци.

15.Докладна записка от Венцислав Райчев за удължаване договор за наем на помещение в СУ Н.Вапцаров.

16.Докладна записка от Венцислав Райчев относно отмяна на решение №32-543 и Решение №32-544 на Общински съвет Суворово.

17.Докладна записка от Венцислав Райчев относно отмяна на решение №50-811 и Решение №50-812 на Общински съвет Суворово.

18.Докладна записка от Венцислав Райчев относно учредяване в полза на ,,ЛАНД СПЕЦ РУ”ЕООД право на строеж

19.Докладна записка от Венцислав Райчев за изграждане на пет броя летни кухни и два броя бунгала в с.Левски.

20.Докладна записка от Живко Петров за отпускане на еднократна финансова помощ.

Заявление от Живко Байчев

Заявление от Иванка Атанасова.

Заявление от Илина Димитрова

Заявление от Рефие Реджебова

Заявление от Тона Кинчева

Заявление от Пламен Хърватов

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content