НАВИГАЦИЯ

Проект за дневен ред и материали на тридесетото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 29.10.2021год. /петък /от 09.00 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

Кликнете върху файловете за изтегляне на съдържание PDF

Проект за дневен ред 

1.Докладна записка от Живко Петров за приемане на Справка на Полицейска приемна гр.Суворово при РУ на МВР – гр.Девня

2.Докладна записка от Данаил Йорданов – информация за подготовка на общината за функциониране при зимни условия

3.Докладна записка от Данаил Йорданов – кмет на община за утвърждаване на разходите за командировки за ІІІ-то тримесечие на 2021г.

4.Докладна записка от Данаил Йорданов – информация за състоянието и дейността на клубовете на пенсионера в община Суворово

5.Докладна записка от Данаил Йорданов за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги

6.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за именение на УПИ VІІІ кв.88 по ЗРП на гр.Суворово

7.Докладна записка от Венцислав Райчев за продажба на ПИ 70175.501.27 по КК на гр.Суворово

8.Докладна записка от Венцислав Райчев за продажба на имот – ЧОС с идентификатор 70175.501.526 по КК на гр.Суворово

9.Докладна записка от Венцислав Стоянов – продажба на ПИ 70175.501.33 по КК на гр.Суворово

10.Докладна записка от Венцислав Райчев за продажба на ПИ 70175.501.34 по КК на гр.Суворово

11.Докладна записка от Данаил Йорданов за освобождаване на НЧ от заплащане на ТБО за 2022г.

12.Докладна записка от Живко Петров за определяне на ТБО за 2022г. на ТЕХНОМАТ ДЗЗД

13.Докладна записка от Живко Петров за определяне на ТБО за 2022г. на ТЕХНОМАТ ВАРНА ООД

14.Докладна записка от Живко Петров за определяне на ТБО за 2022г. на АГРОБГГ ООД

15.Докладна записка от Живко Петров за отпускане на еднократна финансова помощ

Заявление от Муртаза А. Абил

Заявление от Кольо Г. Станев

Заявление от Йорданка Х. Иванова

 

 

 

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content