НАВИГАЦИЯ

Проект за дневен ред и материали на четиридесет и петото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 21.10.2022год. /петък /от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

Кликнете върху файловете за изтегляне на съдържание PDF

Проект за дневен ред и материали на четиридесет и петото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 21.10.2022год. /петък /от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

1.Докладна записка от Живко Петров за отчети на кметските наместничества

2.Докладна записка от Живко Петров за приемане на отчет на полицейска приемна гр.Суворово 3.Докладна записка от Данаил Йорданов за подготовка на общината за функциониране при зимни условия

4.Докладна записка от Данаил Йорданов за изпълнение и качество на строително-ремонтни дейности за 2022г.

5.Докладна записка от Данаил Йорданов за утвържадаване на разходи за командировки 6.Докладна записка от Данаил Йорданов за заявка за кандидатстване за безлихвен заем от ЦБ 7.Докладна записка от Данаил Йорданов за корекции в бюджета за изграждане на видеодомофонна система в МЦ гр.Суворово

8.Докладна записка от Данаил Йорданов за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност

9.Докладна записка от Данаил Йорданов за кандидатстване с проект за закупуване на автомобил за ДСП

10.Докладна записка от Данаил Йорданов за изработване н апроект за ПУП-ПЗ за ПИ 70175.161.40 гр.Суворово

11.Докладна записка от Данаил Йорданов за изработване н аПУП-ПП за ПИ 70175.11.29 гр.Суворово

12.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на действащ ПУП в землището на с.Калиманци.

13.Докладна записка от Венцислав Райчев за прекратяване на съсобственост за ПИ 51584.501.878 с.Николаевка

14.Докладна записка от Венцислав Райчев за прекратяване на съсобственост ПИ 80861.501.1297 с.Чернево

15.Докладна записка от Венцислав Райчев за промяна на Решение №35-608 от Протокол №3530.03.2022г.

16.Докладна записка от Живко Петров за определян ена ТБО за 2023г. на Дял ЕООД гр.Варна

17.Докладна записка от Живко Петров за определяне на ТБО за 2023г. на АГРОБГГ ООД гр.Варна

18.Докладна записка от Живко Петров за определяне на ТБО за 2023г. на Люляка матириълс ЕАД

19.Докладна записка от Живко Петров за отпускане на еднократна финансова помощ

Заявление от Зеля Еибова

Заявление от Къймет Салиева

Заявление от Фезайдин Вели

Заявление от Юлияна Ангелова

Заявление от Константин Костадинов

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content