НАВИГАЦИЯ

Проект за дневен ред и материали на четиридесет и седмото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 30.11.2022год. /сряда /от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

Кликнете върху файловете за изтегляне на съдържание PDF

Проект за дневен ред и материали на четиридесет и седмото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 30.11.2022год. /сряда /от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

1.Докладна записка от Живко Петров – отчет за дейността на ДСП през 2022г.

2.Докладна записка от Данаил Йорданов за анализ за състоянието на пътната инфраструктура в общината

3.Докладна записка от Данаил Йорданов за корекции в бюджета за 2022г. във връзка съсзакупуване на преместваеми обекти

4.Докладна записка от Данаил Йорданов корекции в бюджета за 2022г. във връзка със закупуване на стая 404 в сградата на ОбА

5.Докладна записка от Данаил Йорданов за корекции в бюджета за 2022г. във връзка със закупуване на оранжерия за ЦРДУ

6.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ гр.Суворово

7.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за имот 02662.1.149 с.Баново

8.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на 14 броя ПУП – ПЗ за поземлени имоти в гр.Суворово и с.Чернево

9.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на ПУП-ПРЗ и одобряване на задание за ПИ в м.Край село, с.Калиманци

10.Докладна записка от Живко Петров за промяна на решение №35-608 от 30.03.2022г. 11.Докладна записка от Живко Петров за освобождаване от ТБО на ПГСС гр.Суворово

12.Докладна записка от Живко Петров за определяне ТБО за 2023г. на Техномат Варна ООД

13.Докладна записка от Живко Петров за определяне на ТБО за 2023г. на Техномат ДЗЗД

14.Докладна записка от Живко Петров за определяне на ТБО на Сънойл ЕООД

15.Докладна записка от Живко Петров за отпускане на еднократна финансова помощ

Заявление от Кадрие Илиева

Заявление от Себайдин Рюстем

Заявление от Тодора Тодорова

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content