НАВИГАЦИЯ

Проект за дневен ред и материали на четиридесет и осмото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 21.12.2022год. /сряда /от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

Кликнете върху файловете за изтегляне на съдържание PDF

Проект за дневен ред и материали на четиридесет и осмото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 21.12.2022год. /сряда /от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

1.Докладна записка от Живко Петров – информация за работата на ЦСРИ за 2022г.

2.Докладна записка от Живко Петров за приемане на информация за работата на ЦРДУ

3.Докладна записка от Живко Петров за приемане на Програма за работата на Общински съвет Суворово за 2023г.

4.Докладна записка от Данаил Йорданов за приемане на културен календар на община Суворово за 2023г.

5.Докладна записка от Данаил Йорданов за приемане на Годишна програма на читалищната дейност в община Суворово за 2023г.

6.Докладна записка от Данаил Йорданов за приеман ена План за спортните прояви през 2023г.

7.Докладна записка от Данаил Йорданов за приемане на План-сметка за 2023г.

8.Докладна записка от Данаил Йорданов за корекции в бюджетана община Суворово за 2022г.

9.Докладна записка от Данаил Йорданов за изплащане на допълнително материално стимулиране на Общинска администрация за 2022г.

10.Докладна записка от Данаил Йорданов за кандидатстване с проект Грижа в дома в община Суворово

11.Докладна записка от Данаил Йорданов за кандидатстване с проект Укрепване на общинския капацитет в направление социална политика

12.Докладна записка от Венцислав Райчев за продажба на ПИ 70175.501.27 гр.Суворово

13.Докладна записка от Венцислав Райчев за учредяване възмездно право на строеж върху ПИ №70175.161.27 по КККР на гр.Суворово

14.Докладна записка от Живко Петров за определяне на представител в Общото събрание на ВиК ООД – Варна

15.Докладна записка от Данаил Йорданов за освобождаване на читалищата от заплащане на ТБО за 2023г.

16.Докладна записка от Живко Петров за определяне ТБО за 2023г. на ЗК Бразди

17.Докладна записка от Живко Петров за определяне на ТБО за 2023г. на Каолин АД

18.Докладна записка от Живко Петров за определяне на ТБО за 2023г. на Химекс ВМ

19.Докладна записка от Живко Петров за определяне ТБО за 2023г. на АЙ ЕМ КЕЙ НУР

20.Докладна записка от Живко Петров за определяне ТБО за 2023г. на ОУ ЕМ КЕЙ

21.Докладна записка от Живко Петров за определяне ТБО за 2023г. на ЕС ЕМ КЕЙ НУР

22.Докладна записка от Живко Петров за преразглеждане на решения от Протокол №4730.11.2022г.

23.Докладна записка от Данаил Йорданов за извънредно заседание на асоциация по ВиК

24.Докладна записка от Данаил Йорданов за одобрение на структура на общинска администрация за 2023г.

25.Докладна записка от Живко Петров за отпускане на еднократна финансова помощ

Заявление от Андрей Иванов

Заявление от Георги Иванов

Заявление от Станка Иванова

Заявление от Станка Атанасова

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content