НАВИГАЦИЯ

Проект за дневен ред и материали на шестдесетото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 30.08.2023год. /сряда/от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

Кликнете върху файловете за изтегляне на съдържание PDF

Проект за дневен ред и материали на шестдесетото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 30.08.2023год. /сряда/от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

1.Докладна записка от Живко Петров – отчети от кметства

2.Докладна записка от Данаил Йорданов за готовността на училища и детска градина за учебната 20232024г.

3.Докладна записка от Данаил Йорданов за утвърждаване на маломерни паралелки в СУ Н.Й.Вапцаров гр.Суворово

4.Докладна записка от Данаил Йорданов за утвърждаване на маломерни паралелки в ОУ с.Чернево

5.Докладна записка от Данаил Йорданов за утвърждаване и дофинансиране на маломерна паралелка в ПГСС Св.Г.Победоносец – гр.Суворово.

6.Докладна записка от Данаил Йорданов за утвърждаване на индивидуалните основни месечни възнаграждения на кметовете в община Суворово

7.Докладна записка от Данаил Йорданов за приемане на бюджета на община Суворово за 2023г.

8.Докладна записка от Данаил Йорданов за трансформиране на част от утвърдения със ЗДБРБ целеви трансфер за капиталови разходи в други целеви трансфери

9.Докладна записка от Данаил Йорданов за отписване на несъбираеми просрочени вземания

10.Докладна записка от Данаил Йорданов за изменение на Решение №52-837 от 28.02.2023г. на ОбС Суворово

11.Докладна записка от Данаил Йорданов за поправка на фактическа грешка в решение на ОбС №58-936 от 28.07.2023г.

12.Докладна записка от Данаил Йорданов за поправка на фактическа грешка в решение на ОбС №58-937 от 28.07.2023г.

13.Докладна записка от Данаил Йорданов за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ училище, кв.17 с.Николаевка 1

14.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на ПУП-ПЗ в ПИ 80861.3.949 с.Чернево

15.Предложение от Данаил Йорданов за изменение на улична регулация между о.т.78 и о.т.77 като част от УПИ ІІІ-194, кв.32 с.Левски

16.Предложение от Данаил Йорданов за изменение на улична регулация с.Николаевка

17.Предложение от Данаил Йорданов за изработване на ПУП-ПП за кабелна линия гр.Суворово

18.Докладна записка от Венцислав Райчев за продажба на употребявано МПС – общинска собственост

19.Докладна записка от Венцислав Райчев за продажба на ПИ 23858.501.162 с.Дръндар

20.Докладна записка от Венцислав Райчев за промяна в характера на собствеността от публична в ЧОС на ПИ 70175.501.517 гр.Суворово

21.Докладна записка от Живко Петров за отпускане на еднократна финансова помощ

Заявление от Амид Даудов

Заявление от Биннас Радева

Заявление от Елена Станчева

Заявление от Нели Пенева

Заявление от Ренгенар Асенова

аявление от Сашка Филчева

Заявление от Себает Исмаилова

Заявление от Ефраим Ефраим

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content